โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  English variety      ระดับชั้น  : ม. 2
ครูที่ปรึกษา : ครูปรารถนา จีนาใหม่   
สถานที่เรียน :  ห้อง resource อาคาร 2 ชั้น 2   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 22:54:07 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    ด.ช.วีระพงศ์    พลโยธี
2/3  
2
    ด.ช.รัฐนันท์    อรุณวรพิทักษ์
2/5  
3
    ด.ช.แทนเกล้า    คลังมาเจริญ
2/6  
4
    ด.ญ.กฤติพร    รัศมีเศรษฐี
2/9  
5
    ด.ญ.บุณยาพร    พรมมินทร์
2/9  
6
    ด.ญ.พิณญาดา    พิบูลย์พนัง
2/11  
7
    ด.ญ.ศรัญญา    กิตติกุลเจริญ
2/11  
8
    ด.ญ.เอมิกา    สุปัญญา
2/13  
9
    ด.ญ.ไอรดา    รังสาคร
2/13  
10
    ด.ช.อคร    อนุตรานุสรณ์
2/5  
11
    ด.ช.ทักษ์    พานเพชรสุขุม
2/5  
12
    ด.ช.ทักษ์ดนัย    สังฆบุญ
2/3  
13
    ด.ช.ณัฐนันท์    แสงเมือง
2/3  
14
    ด.ช.สิวดล    เครือมูล
2/3  
15
    ด.ช.ชยานันต์    วัฒนาอุดมวงษ์
2/5  
16
    ด.ช.ชญาพล    ศรีวิชัย
2/5  
17
    ด.ช.ศิลาชัย    ทะบุญ
2/5  
18
    ด.ช.พิชญ์    ทรัพย์มี
2/5  
19
    ด.ช.พนธ์ภิรัตน์    อ่ำศรี
2/5  
20
    ด.ญ.กมลา    งัวผะ
2/13  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 20 คน