โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาตนเอง      ระดับชั้น  : ม. 4
ครูที่ปรึกษา : ครูมานพ พิชยศ   
สถานที่เรียน :  อาคาร 10   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 22:19:25 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    น.ส.ภัสราพร    วรรณใหม่
4/1  
2
    นายสรพรรธน์    พ่วงภิญโญ
4/11  
3
    นายชวนากร    ตะยะพงค์
4/10  
4
    น.ส.พิมพ์ชนก    เพ็ชรมณี
4/7  
5
    น.ส.ณภัทรดา    ศิรินาม
4/7  
6
    น.ส.ณัฐณิชา    พิทักษ์สันติ
4/6  
7
    น.ส.มุฑิตา    ภูผาอินทร์
4/6  
8
    น.ส.ธัญชนก    ใจใหม่
4/6  
9
    น.ส.เยาวลักษณ์    อินตะมูล
4/6  
10
    น.ส.เบญญาภา    ธัมมโน
4/6  
11
    น.ส.นภัส    คำบุญสูง
4/6  
12
    น.ส.ไอริน    จันทร์สุข
4/6  
13
    น.ส.ปุญญพัฒน์    อลังกานันท์
4/3  
14
    น.ส.พลอยนารี    บุญกนก
4/2  
15
    น.ส.สุชานันท์    จันทร์ดี
4/2  
16
    นายรัชชานนท์    ยะยอง
4/16  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 16 คน