โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SketchUp Online      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูธัญพิสิษฐ์ คุณยศยิ่ง   
สถานที่เรียน :  อาคาร 10 ชั้น 2 ห้องพักครูคอมพิวเตอร์   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 21:44:30 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    ด.ญ.อัญชิษฐา    รัชอินทร์
1/2  
2
    ด.ช.นาวา    หลิวติกุล
1/10  
3
    ด.ช.นิพิฐพนธ์    คุณสิทธิ์
1/5  
4
    ด.ช.รัชวิทย์?    มหาวันชัย
1/5  
5
    ด.ช.นะโม    รักษ์รุ่งเรือง
1/5  
6
    ด.ช.วิริทธิ์พล    พิบูลย์
1/5  
7
    ด.ช.พิตรพิบูล    หงสกุล
1/4  
8
    ด.ช.ศิรวิทย์    พฤษภาพ
1/4  
9
    ด.ช.โชติพงศ์    ศรีมณี
1/3  
10
    ด.ช.ฉัตรนบพร    มุนินทร์พิทักษ์
1/2  
11
    ด.ญ.กมลฉัตร    สุวรรณดุก
1/2  
12
    ด.ญ.นันท์นภัส    มหาวัน
1/2  
13
    ด.ช.ภาคภูมิ    แซ่หลี่
1/3  
14
    ด.ช.สิทธากรณ์    เทพวงศ์
1/3  
15
    ด.ช.วรเมธ    อินสา
2/12  
16
    ด.ช.นราวิชญ์    ถามดี
2/12  
17
    ด.ช.สิริพงษ์    เทพวงค์
2/12  
18
    ด.ญ.ดลชา    การเจริญ
2/11  
19
    ด.ช.บุญรักษา    ข่มอาวุธ
2/10  
20
    ด.ช.ณัฏฐาพงศ์    เคียงพงษ์
2/8  
21
    ด.ช.กันตณัฐ    วังบรรพต
2/8  
22
    ด.ช.อภิสิทธิ์    กิตติชัยยะ
2/7  
23
    ด.ช.ภูรี    พรหมเสน
2/7  
24
    ด.ช.ทินภัทร    แสงรัตน์
2/7  
25
    ด.ช.ภูดิส    เฉลาภักตร์
3/10  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน