โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  สานฝันสู่นักเขียน      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูขวัญมณีพร เชาว์สวัสดิ์   
สถานที่เรียน :  824   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 23:23:36 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    นายฉันทกร    โพธิเย็น
4/9  
2
    น.ส.ภัทราวดี    ปวนคำ
4/15  
3
    น.ส.นพภัสสร    ประกัตฐโกมล
4/15  
4
    น.ส.ภัควาลัญช์    แสงสุริยะฉายา
4/14  
5
    น.ส.พิมพ์ชนก    แสงเพชรวัฒนกุล
4/14  
6
    นายจตุรภัทร    อุปมาณ
4/12  
7
    นายเพชรร้อย    ปานประสิทธิกุล
4/11  
8
    นายศุภกานต์    ตาวงค์
4/10  
9
    น.ส.ศุภาพิชญ์    ยันตรีสิงห์
5/11  
10
    น.ส.บัวชมพู    หลวงยศ
5/11  
11
    น.ส.กนกพิชญ์    ชัยชมภู
5/10  
12
    น.ส.ธีราภรณ์    ศรีอินทร์
5/10  
13
    น.ส.ปิยธิดา    ญาติฝูง
5/9  
14
    น.ส.ชนาพร    จันทรยุทธ
5/5  
15
    น.ส.จิรภัทร    อุปนันชัย
5/5  
16
    น.ส.จรรษณี    คะละภู
5/5  
17
    น.ส.กิรณา    ปฤษณภานุรังษี
5/3  
18
    น.ส.ธมลวรรณ    ชาวคำเขต
5/3  
19
    น.ส.อารียา    จิตอารี
5/3  
20
    น.ส.กริณฑรัตน์    เชื้อสุวรรณ
5/3  
21
    น.ส.ปราณชนนี    สุทธศิลป์
5/3  
22
    น.ส.พรปวีณ    สุวรรณรังษี
6/3  
23
    น.ส.พลอยระวี    ทิพย์แทนพงษ์
6/7  
24
    นายชยากร    ไวปัญญา
6/7  
25
    น.ส.กีรติพัชร    สุทธหลวง
6/7  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน