โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ธนาคารโรงเรียนสำหรับนักเรียน ม.ต้น      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูสุรกานต์ ชุ่มวารี   
สถานที่เรียน :  ห้องธนาคารโรงเรียน อาคาร3ชั้น1   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 22:31:13 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    ด.ญ.อภิชญาพัชร์    บุญมาปะ
1/3  
2
    ด.ญ.สิรินดา    เทปิน
1/12  
3
    ด.ญ.กัลยากร    เลิศวิเศษกุล
1/11  
4
    ด.ช.วิญญ์    สุกันทา
1/11  
5
    ด.ญ.รินทร์วรี    วงศ์แก้ว
1/10  
6
    ด.ญ.ดนิสา    พชรพิพัฒน์
1/9  
7
    ด.ญ.ทักษพร    โจว
1/8  
8
    ด.ญ.พิมพ์ชนก    ดัมม์
1/8  
9
    ด.ญ.ทัตพิชา    พรหมมา
1/8  
10
    ด.ญ.สุพิชญา    สุวรรณ
1/7  
11
    ด.ญ.กุลพรภัสร์    พงษ์แสนรักษ์
1/6  
12
    ด.ญ.ดรุณรัตน์    จันทรตาคำ
2/9  
13
    ด.ญ.ภิชชญา    มงคลพันธ์
2/9  
14
    ด.ญ.วรินลดา    เกียรติชวัลรัตน์
2/9  
15
    ด.ญ.ปาณปวีณ์    สีลาเม
2/9  
16
    ด.ญ.ไม้ผิว    แมบจันทึก
2/9  
17
    ด.ช.ตฤณภณ    ไชยมงคล
2/6  
18
    ด.ญ.วริสา    บุญกล่อม
2/4  
19
    ด.ญ.อานนี่    เซะบากอ
2/4  
20
    ด.ญ.วริยา    ศรีอิ่นแก้ว
2/4  
21
    ด.ญ.ภัทรธิดา    แก้วบุตร
2/4  
22
    ด.ญ.ชนัญชิดา    เพ็ชรเปี่ยม
2/4  
23
    ด.ญ.วรางคณา    เครือลาว
2/4  
24
    ด.ญ.พิชญาภา    นิลคำ
2/4  
25
    ด.ญ.ขวัญชนก    สมทัศน์
2/9  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน