โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ยุพราชศิลปิน      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : นางสาวธีรนุช ผุดสวัสดิ์   
สถานที่เรียน :  อาคาร6 ชั้น2   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 23:05:51 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    ด.ช.ธนนทัช    ก่าคำ
1/3  
2
    ด.ช.กันติชา    ใจตึก
1/3  
3
    ด.ช.ภูมิรพี    ภูมิอมร
1/6  
4
    ด.ญ.วาณิชการ    ใหม่อารินทร์
1/9  
5
    ด.ญ.กนิษฐ์นิตา    คำแปง
2/6  
6
    ด.ญ.นันท์นภัส    กลิ่นจันทร์
2/3  
7
    ด.ญ.นันท์นภัส    ชัยชนะบรรยง
3/4  
8
    ด.ญ.ธัญญฑ์ชนก    นันโท
3/4  
9
    ด.ญ.ฐิติกาญจน์    หน่อบุญโยง
3/4  
10
    ด.ญ.วรชานันท์    กียะกูล
3/4  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 10 คน