โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ล้านนาศึกษา (ม.ปลาย)      ระดับชั้น  : ม. 4,5
ครูที่ปรึกษา : ครูกวิน นวลแก้ว   
สถานที่เรียน :  เรือนแก้ว (ชั้น2)   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 22:31:47 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    นายรักษาพงษ์    ไชยวงษา
4/2  
2
    น.ส.นัยน์ภัค    เรืองเดชณรงค์
4/15  
3
    น.ส.ณิช?กานต์    จันทร์?พุธ
4/14  
4
    น.ส.ณิชาภัทร    ชัยคำ
4/14  
5
    นายวีรภัทร    เขตต์โลก
4/13  
6
    น.ส.ธนัญญา    โพธิคำ
4/13  
7
    น.ส.พิมพ์ชนก    จินะนา
4/13  
8
    น.ส.โศรดาพร    วงศ์วาร
4/12  
9
    นายวัชรมน    วิรุฬห์วงศ์
4/12  
10
    น.ส.พิมชญา    อินชัย
4/12  
11
    น.ส.ณิชากร    องคุลี
4/10  
12
    น.ส.ชลธิชา    ไชยวุฒิ
4/4  
13
    น.ส.ชนากานต์    อิสระบุตร
5/11  
14
    นายกฤตเมธ    เอี่ยมสุนทร
5/11  
15
    น.ส.กชกร    เกษมเลิศตระกูล
5/14  
16
    น.ส.เฌอวรัญญ์    อ่องแก้ว
5/14  
17
    น.ส.ฐิตินันท์    อินต๊ะ
5/14  
18
    น.ส.สโรฌา    เชื่อมสกุล
5/14  
19
    น.ส.ฑิญาดา    อธิวาส
5/14  
20
    น.ส.ชาลินี    เจิ้ง
5/10  
21
    น.ส.ศุภมาศ    ช่างสาร
5/10  
22
    น.ส.ศรีสุวรรณ์    เชื้อชาย
5/7  
23
    น.ส.วณิชยา    สิงห์แก้ว
5/6  
24
    นายนวพล    สมเรือง
5/5  
25
    นายบัลลพ    พรมเนตร
5/4  
26
    น.ส.เบญจมาศ    ทมิฬทร
5/4  
27
    น.ส.กนกพร    แสงตะวัน
5/4  
28
    นายกฤตเมธ    เสี้ยวยิ้ม
5/4  
29
    นายจารวี    ภูวพิพัฒนวงศ์
5/3  
30
    น.ส.เขมิกา    มอญแสง
5/14  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 30 คน