โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ท่องโลกอนิเมะญี่ปุ่น      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูเกศินี เทพทอง, ครูจันทนา จันทรไพจิตร   
สถานที่เรียน :  ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น (241)   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 22:07:18 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    นายกษิดิศ    อนุวงศ์
4/2  
2
    นายจิรกิตต์    ศรีศักดา
4/9  
3
    น.ส.ณัฐณิชา    คงประยูร
4/9  
4
    นายจิรกิตต์    อรรถอิทธิรุจน์
4/9  
5
    นายวสวิศว์    ชัมพูนทะ
4/11  
6
    นายภคพล    ก้อนแก้ว
4/11  
7
    นายก้องเกียรติ    ม่วงผล
4/12  
8
    นายยศภาคย์    ปัญญาเป็ง
4/13  
9
    น.ส.ปาลิดา    ป๊อกหลง
4/14  
10
    น.ส.ปุณณภา    ไชยมงคล
4/14  
11
    น.ส.รวิสรา    ดวงโปธา
4/15  
12
    น.ส.สิริรัตน์    แปงจันเขียว
4/15  
13
    น.ส.ณัฐณิชา    วิจารณ์โกศลกิจ
4/5  
14
    นายธนัญชัย    เจริญไชย
4/5  
15
    น.ส.ภัทธีมา    ลุงอ่อง
4/5  
16
    น.ส.วรัชยา    ศิวาโมกข์
4/3  
17
    นายอชิระ    วิไล
4/3  
18
    น.ส.ภทรพรรณ    ขยันดี
4/3  
19
    นายอมเรศ    สมหวัง
4/3  
20
    น.ส.แอมเบอร์    ลิม
4/3  
21
    น.ส.นภสร    วุฒิจันทร์
4/3  
22
    นายปวรุตม์    สิงห์ทอน
4/3  
23
    น.ส.ศรวณีย์    โฆษิตอำไพ
4/4  
24
    นายพลากร    วงษ์บ้านใหม่
4/5  
25
    น.ส.ชนากานต์    โสสุข
4/5  
26
    น.ส.ลภัสรดา    ดิษยธนชาติ
4/5  
27
    น.ส.ถิรภัทร    ปริยาพร
5/12  
28
    น.ส.ณริสสา    ทองใส
5/12  
29
    น.ส.ปุณยวีร์    มะลิทอง
5/14  
30
    น.ส.ชนิดาภา    ดวงพันธ์
5/15  
31
    น.ส.ชลธิศา    ซาซากิ
5/15  
32
    น.ส.ชาลิษา    กันทะวงค์
5/15  
33
    นายรัชชานนท์    รินแสงปิน
5/15  
34
    น.ส.ญาณิสา    ยอดสอน
5/11  
35
    น.ส.กัลยา    นรินทร์วงษ์
5/9  
36
    น.ส.พิชญา    รูปต่ำ
5/3  
37
    น.ส.เมธาวี    พงษ์วัฒนสมพร
5/4  
38
    น.ส.เกสรา    สินธุชัย
5/4  
39
    น.ส.อัณชิษปารย์    ภาณุดิถีกุล
5/6  
40
    น.ส.พิชญา    เวชสุคำ
5/6  
41
    น.ส.อรณัญช์    บุญสม
5/6  
42
    น.ส.จรรยรัตน์    วงศ์วัฒนัย
5/9  
43
    น.ส.พรไพลิน    พรมเลิศ
6/15  
44
    น.ส.พิชญา    สุขจันทร์
6/15  
45
    น.ส.ชนนิกานต์    จันต๊ะวงค์
6/15  
46
    น.ส.ปรีชญา    นวมงาม
6/15  
47
    น.ส.ขวัญชนก    พานิชอัตรา
6/7  
48
    น.ส.กชพร    แก้วจินดา
6/7  
49
    น.ส.ศิรดา    ณะวรรณ์
6/6  
50
    น.ส.ชนกนันท์    ประสมทอง
6/6  
51
    นายปภังกร    กิจสาริกรรณ์
6/4  
52
    นายยิ่งยงค์    บุญเกิด
6/4  
53
    นายอิทธิฤทธิ์    ชัยสุวรรณ
6/4  
54
    น.ส.กัญญ์ศิริ    สุคำปัน
6/3  
55
    น.ส.สุธาศินี    มานะเพียรเจริญ
6/15  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 55 คน