โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  English for Admission      ระดับชั้น  : ม. 6
ครูที่ปรึกษา : ครูชัชวาลย์ มันเทศสวรรค์   
สถานที่เรียน :  ห้องศูนย์ HCEC   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 22:09:20 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 0 คน