โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ดาราศาสตร์      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : นายไกรศร จองมูลสุข   
สถานที่เรียน :  โดมอาคาร 2   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 22:08:39 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    นายพิจเศษฎ์    ทานาราช
5/11  
2
    นายเพชรศิริ    ทองสุข
5/11  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 2 คน