โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  We love Français      ระดับชั้น  : ม. 3
ครูที่ปรึกษา : นายสุวัฒน์ บุญเคลือบ , นางไพริน นันทะเสน   
สถานที่เรียน :  ห้องศูนย์ภาษาฝรั่งเศส อาคาร 2    วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 22:05:58 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 0 คน