โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  I Love Chem.      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูนัฐยา ทองจันทร์   
สถานที่เรียน :  ตึก 4 อาคารวิทยาศาสตร์ (เคมี)   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 22:04:45 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 0 คน