โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Connecting Classrooms      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูชวัญปวีณ์ สรรสรพิสุทธิ์, ครูเกศริน จักรมณี   
สถานที่เรียน :  อาคาร 2   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 22:02:47 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    นายรัชชานนท์    มุขแก้ว
5/9  
2
    นายศิวัช    มาลาโก
5/12  
3
    นายนพวิทย์    ชัยธรรม
5/12  
4
    นายนพเก้า    หน่อแก้ว
5/12  
5
    น.ส.พิชญ์สินี    แว่นจันทร์
5/11  
6
    น.ส.ปิยลักษณ์    ฤทัยงามยิ่ง
5/11  
7
    น.ส.อนันดา    ชัยมงคล
5/11  
8
    นายสิทธิศักดิ์    สุทธิ
5/11  
9
    นายรัชกาล    โป่วพิกุล
5/11  
10
    นายปฏิพล    สุริยะ
5/11  
11
    นายเพชรพัณณาศีส    น้อยนางจม
5/11  
12
    นายวชิรวิชญ์    ศักดิ์แสน
5/13  
13
    น.ส.รติกานต์    แซ่ลิ้ม
5/13  
14
    นายจิรัฎฐ์    จิโรภาสบริบูรณ์
5/16  
15
    น.ส.ปณาลี    เรือนก้อน
5/15  
16
    น.ส.อธิชา    เตจ๊ะราษฎร์
5/15  
17
    น.ส.ยศวดี    ลิขิตอำไพ
5/15  
18
    นายภูริวรรธน์    เหลืองอรุณ
5/14  
19
    นายศิริชัย    ทรงธนาวุฒิ
5/14  
20
    นายชิตวร    บุตรจันทร์
5/13  
21
    นายคุณานนต์    แก้วตะพาน
5/13  
22
    นายอภินันท์    สุยะเขต
5/13  
23
    น.ส.เมธินีดล    คานพรม
5/13  
24
    นายพิชญะ    จรรยาโชติณรงค์
5/11  
25
    น.ส.ฐิตารีย์    ออมสิน
5/11  
26
    นายอภิรักษ์    กมล
5/10  
27
    นายธนัทชภูมิ    ป๊อกแก้ว
5/4  
28
    นายเกรียงไกร    โปทา
5/4  
29
    นายณภัทร    อารี
5/4  
30
    นายอธิชนม์    ลิ้มเสรี
5/4  
31
    น.ส.ปรารถนา    จันทร์เขียว
5/4  
32
    น.ส.ธัญชนก    เรย์โนลดส์
5/3  
33
    นายนันทร์นภัส    วงศ์ชมภู
5/2  
34
    น.ส.ปณพร    เป็งศรี
5/2  
35
    นายปัณณวิช    มากชุมนุม
5/2  
36
    นายชวกร    สะอาดล้วน
5/2  
37
    นายจักรกฤษ    ตาน้อย
5/4  
38
    นายชัยพงษ์    คำเผ่า
5/5  
39
    นายภูพริษฐ์    อินทปันตี
5/10  
40
    นายฤทธานุภาพ    ศักดิ์คีรีชัย
5/10  
41
    นายกนกพิชญ์    ถาอ้าย
5/9  
42
    นายอภิวิชญ์    เพชรคชสิทธิ์
5/8  
43
    นายมนพัทธ์    แก้วลาย
5/8  
44
    นายวิวัฒน์    โยกกะโทก
5/7  
45
    น.ส.เบญญาภา    กุลกรพงษ์
5/6  
46
    น.ส.พัชริดา    หน่อแก้ว
5/6  
47
    นายนิติวัชร์    จริยวนิชชากร
5/5  
48
    นายวรธรรม    เพ็ชร์ไข่
5/5  
49
    นายวัชรนนท์    เจริญทรัพย์สกุล
5/1  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 49 คน