โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  นักศึกษาวิชาทหาร ม.5      ระดับชั้น  : ม. 5
ครูที่ปรึกษา : ครูอนุสิทธิ์ ปิตุรัตน์   
สถานที่เรียน :  อาคาร 13   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 22:00:49 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    นายกรกฏ    ลีภาคภูมิพานิชย์
5/16  
2
    นายวันพิชิต    นิมิตภาคภูมิ
5/12  
3
    นายฉัตรมงคล    ขุนทอง
5/12  
4
    นายธนกฤต    สุภา
5/12  
5
    นายธัญญวัฒน์    อินต๊ะยศ
5/12  
6
    นายพยุงศักดิ์    พยุงกรพินธุ์
5/12  
7
    นายณัฏธพงษ์    เรือนเทศ
5/12  
8
    นายภูดิศ    พันตา
5/11  
9
    นายภูเบศ    ศรีฟูขาว
5/11  
10
    นายอแลน    เดลเวคคิโอ
5/11  
11
    นายธนกร    จำรัสศรี
5/11  
12
    นายธีรดนย์    วสุนธราวงศ์
5/11  
13
    นายสุวรรณศิลป์    สิงห์สุวรรณ
5/10  
14
    นายอภิวิชญ์    โนนคำวงศ์
5/9  
15
    นายจักริน    ธิสกุล
5/9  
16
    นายรัชชานนท์    มุขแก้ว
5/9  
17
    นายวสุพล    สันป่าแก้ว
5/9  
18
    นายวัชรชัย    เลิศสุริยกาญจน์
5/9  
19
    นายธีร์ธวัช    เขียวนิล
5/12  
20
    นายภูริภัทร    จันทร์หอม
5/12  
21
    นายเสฎฐวุฒิ    ไชยมงคล
5/15  
22
    นายฐติพัฒน์    คำโพธิ์
5/14  
23
    นายนวพงษ์    วรนุช
5/14  
24
    นายณธกร    ธัญชัยฤทธิ์
5/14  
25
    นายนพณัฐ    อินตาพรหม
5/14  
26
    นายนักบิน    นาคสุขศรี
5/14  
27
    นายอธิยุต    อินทขัติ
5/13  
28
    นายนที    เวสสะสม
5/13  
29
    นายกฤตพล    พรหมจักร์
5/13  
30
    นายธนกฤต    จันทร์แก้ว
5/13  
31
    นายจิรวัฒน์    กันธะ
5/13  
32
    นายรัชชานนท์    ผาอินทร์
5/13  
33
    นายปฏิภาณ    กองมา
5/13  
34
    นายกรวิชญ์    หลงชิน
5/13  
35
    นายชินาธิป    ฟูวุฒิ
5/13  
36
    นายพีรวิชญ์    พงศ์พรเชษฐา
5/12  
37
    นายธนโชติ    คันธวงค์
5/12  
38
    นายฐิติ    จอมคำ
5/8  
39
    นายกันตพัฒน์    วงศ์เขื่อนแก้ว
5/8  
40
    นายณวัฒน์    มากมาสิน
5/4  
41
    นายชนธวัส    เตโม
5/4  
42
    นายจักรพงศ์    ทิพย์ลุ้ย
5/4  
43
    นายปรวิทย์    พันธุ์สินปทีป
5/4  
44
    นายกฤษณล    ทองจ่าม
5/4  
45
    นายธรรมปพณ    ปั้นทิม
5/4  
46
    นายธนกฤต    กันธวรรณา
5/4  
47
    นายชยางกูร    ปานสุวรรณ
5/4  
48
    นายวัชรพงษ์    วรรณะ
5/3  
49
    นายเอกธนา    พิเกณฑ์
5/3  
50
    นายเวชพิสิฐ    จันทร์ดี
5/3  
51
    นายปณต    ถานะตาล
5/3  
52
    นายสรวิศ    อ้นวงษา
5/3  
53
    นายธีรธันย์    ภัทรธันยโรจน์
5/3  
54
    นายปภพ    ปันมงคล
5/3  
55
    นายกิติชัย    ฝั้นพรม
5/2  
56
    นายคีตพล    ฉลอมพงษ์
5/2  
57
    นายพุฒิพงศ์    สุขเกษม
5/4  
58
    นายวีรพงษ์    ทิพย์ปิ่นทอง
5/5  
59
    นายพัชรพล    แสงหิรัญ
5/8  
60
    นายธีร์    ทองนพรัตน์
5/8  
61
    นายนพคุณ    ปานเพ็ชร์
5/8  
62
    นายพศิน    พันธุ์สินปทีป
5/8  
63
    นายพีรวิชญ์    สินธุประเสริฐ
5/7  
64
    นายภาณุพงศ์    วังแง่
5/7  
65
    นายฤทธิรุทร    ปู่หลู่
5/7  
66
    นายรวิภาส    ธัญญเพชร
5/7  
67
    นายพีรพัฒน์    สระวาสรี
5/7  
68
    นายสุประวีณ์    เหลืองหิรัญ
5/7  
69
    นายธนพล    แสนสมบัติ
5/6  
70
    นายวโรดม    ไชยกุดฉิม
5/5  
71
    นายรชต    กายชาติ
5/5  
72
    นายณัฐชนน    เกลี้ยงแก้ว
5/5  
73
    นายพิตรพิบูล    ขจรวิทย์
5/5  
74
    นายศุภกร    รติกรณ์
5/5  
75
    นายนัทธวัฒน์    แซ่โง้ว
5/5  
76
    นายกานต์    กาวงศ์
5/2  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 76 คน