โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ลูกเสือทำดีมีจิตอาสา      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูวิชิต สอาดล้วน   
สถานที่เรียน :  ห้องลูกเสือ อาคาร 10   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 23:40:31 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    ด.ช.กวินท์    ทิพย์ปิ่นทอง
1/5  
2
    ด.ช.ภูมิเมธัส​    บริบูรณ์​ทรัพย์
1/13  
3
    ด.ช.ธนกฤต    ใจทิมา
1/13  
4
    ด.ช.ธนพนธ์    พรมใจดี
1/13  
5
    ด.ญ.ณัฐวรา    พงษ์เวโรจน์
2/3  
6
    ด.ช.ภราได    นิลวรรณ
2/13  
7
    ด.ช.แทนธรรม    ลิ้มสวัสดิ์
2/13  
8
    ด.ช.วสิษฐ์พล    คุณสิทธิ์
2/13  
9
    ด.ช.วงศกร    สุยะศักดิ์
2/13  
10
    ด.ช.วรชัย    กันสืบ
2/9  
11
    ด.ช.พงศภัค    ทองยอด
2/9  
12
    ด.ช.ทินภัทร    สุนันธไชย
2/8  
13
    ด.ช.บรรณวัฒน์    บรรเรียนกิจ
2/11  
14
    ด.ญ.ธนัชชา    กันทา
2/3  
15
    ด.ช.พีรวิชญ์    สดใส
2/3  
16
    ด.ช.ภูมิรพี    สุวรรณะ
2/3  
17
    ด.ช.พงศกร    รัตรองใต้
2/4  
18
    ด.ช.พิชญ์พิสุทธิ์    ใจวีระวัฒนา
2/4  
19
    ด.ช.ศฤงคาร    เชื้อหมอ
2/7  
20
    ด.ช.กฤชรัช    ทองพานเหล็ก
3/8  
21
    ด.ช.ฉลองชัย    ธีฆะพร
3/6  
22
    ด.ช.นวภูมิ    จักร์แก้ว
3/6  
23
    ด.ช.ธฤษณุ    วงษ์เทพ
3/6  
24
    ด.ช.ธัญเทพ    ริมสกุล
3/6  
25
    ด.ช.ณธนน    ฟองสินธุ์
3/6  
26
    ด.ช.กิตติพงษ์    สิทธิกิจ
3/5  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 26 คน