โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  จิตอาสา      ระดับชั้น  : ม. 6
ครูที่ปรึกษา : ครูณัชชา อินทร   
สถานที่เรียน :  ห้องแนะแนว   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 23:46:18 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    นายหฤษฎ    พวงทอง
6/3  
2
    นายเสฏฐวุฒิ    กันธิมาพงค์
6/9  
3
    นายนพฉัตร    คำมงคล
6/10  
4
    นายฌานชัย    หอสกุล
6/12  
5
    น.ส.ธนัชญา    ศรีคำมูล
6/12  
6
    น.ส.พิมพ์ลักษณ์    สิทธิเดช
6/12  
7
    น.ส.ชัชนันท์ญา    ไชยอินทร์
6/12  
8
    นายคณานนท์    ชูศรีบุตร
6/13  
9
    น.ส.ธัญลักษณ์    -
6/13  
10
    น.ส.ศุภกานต์    สุนทระสังวร
6/13  
11
    นายณัฐวุฒิ    เหล็งไทย
6/13  
12
    นายทฤนห์    รวมสุขนิรันดร
6/14  
13
    นายพิรุฬห์วัฒน์    ดวงสวัสดิ์
6/14  
14
    นายจิระยุทธิ์    เกี๋ยงคำ
6/14  
15
    นายเอื้ออังกูร    ทองงาม
6/16  
16
    นายเอื้ออังกูร    ปทุมณีย์
6/16  
17
    นายอนณ    หิรัญวัฒน์
6/16  
18
    นายธนินโชตน์    โอภาสพีรวิชญ์
6/16  
19
    น.ส.กัลยกร    เกษรทอง
6/9  
20
    น.ส.ธัญชนก    สมหมาย
6/9  
21
    นายศกุนิชญ์    ศุภวงศ์ศิริ
6/3  
22
    นายธนกฤษณ์    ยิ่งยงมหาทรัพย์
6/3  
23
    นายอธิป    พูลเขตวิทย์
6/3  
24
    น.ส.ธัญลักษณ์    ฟักสด
6/4  
25
    น.ส.นิรัมภา    ชมนิสัย
6/4  
26
    นายธนยศ    วิชุมา
6/4  
27
    น.ส.ศุภัทชา    ประทุมศรี
6/4  
28
    น.ส.ภาวิดา    แสนเมืองมา
6/4  
29
    น.ส.อาทิตยา    แก้วปุ้ย
6/4  
30
    นายกุลธวัช    ดีมูล
6/5  
31
    นายโรจนศักดิ์    ปานเกษม
6/5  
32
    นายเจษฎาบดินทร์    วัชรวัฒนไพศาล
6/5  
33
    น.ส.ณัฐชา    เครื่องคำ
6/6  
34
    น.ส.ฐิติรัตน์    เจริญสวรรค์
6/6  
35
    นายพชรพล    เพชรชื่นสกุล
6/7  
36
    นายพัชรชัย    เกษมจิตต์
6/9  
37
    นายศิรวิทย์    สายเขียว
6/9  
38
    นายณัชพล    ธาตุอินจันทร์
6/16  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 38 คน