โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  นักศึกษาวิชาทหาร ม.6      ระดับชั้น  : ม. 6
ครูที่ปรึกษา : ครูพัทธยากร บุสสยา   
สถานที่เรียน :  อาคาร 12   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 23:44:33 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    นายณัฏฐ์    เข็มเพ็ชร์
6/16  
2
    นายคุโณดม    บุญวัฒน์
6/10  
3
    นายศุภณัฐ    แสนพุฒิ
6/10  
4
    นายธนทัต    นิลแก้ว
6/10  
5
    นายฑศธรรม    ท้าวยศ
6/10  
6
    นายภาสวิชญ์    ดียิ่ง
6/10  
7
    นายณัฐวัชต์    เทพวรรณ
6/10  
8
    นายกิตติพงศ์    สุพรรณ์
6/10  
9
    นายชลชาติ    ชัยยะ
6/10  
10
    นายเสกข์พสิน    จิตอารีศิวัช
6/10  
11
    นายรชต     ประทีป ณ ถลาง
6/8  
12
    นายณัฐนันท์    อุปนันท์
6/8  
13
    นายเจษฎากร    โพธิบุญ
6/8  
14
    นายณัฐพล    ถิระปัญญาธร
6/8  
15
    นายณัฐปคันต์    ปุยสุวรรณ
6/11  
16
    นายนนทกานต์    ไชยรินทร์
6/12  
17
    นายกฤตินัย    ใส่แก้ว
6/16  
18
    นายชโนดม    อ่อนทองคำ
6/15  
19
    นายวทัญญู    เสาระวะ
6/15  
20
    นายภาคิน    มัชฌามาศนนท์
6/15  
21
    นายนรินทร    เฮงดี
6/15  
22
    นายธีร์ธวัช    อินทรสุวรรณ
6/15  
23
    นายสิรภพ    ผูกจีน
6/13  
24
    นายกิตติธัช    หวังรักกลาง
6/13  
25
    นายกัณฑ์กนก    ถาแก้ว
6/13  
26
    นายกฤษฎา    สัทตวานิช
6/13  
27
    นายพงศกร    กึกแก้ว
6/12  
28
    นายณัฐธนพงศ์    วงกรด
6/12  
29
    นายณัฐดนัย    วงศ์ปัญญา
6/12  
30
    นายอาชวิน    สารินจา
6/7  
31
    นายกฤษฎ์รัตน์    วิริยไพโรจน์
6/7  
32
    นายกีรติ    พงศ์พัชราพันธุ์
6/3  
33
    นายกฤตยชญ์    นามวงศ์
6/3  
34
    นายภาคิน    ล้ำเลิศธรรม
6/3  
35
    นายธฤต    สุขสมบูรณ์
6/3  
36
    นายจักรภัทร    ขัติยะ
6/2  
37
    นายปัญญวัฒน์    รุ้งรุจิเมฆ
6/2  
38
    นายเตชวัน    มากชุมนุม
6/2  
39
    นายขวัญใจ    สุริยา
6/2  
40
    นายวีรศักดิ์    อุตตโม
6/2  
41
    นายพชร    กันทะเสนา
6/2  
42
    นายภูมิกิจ    นิลวรรณ
6/1  
43
    นายกิตติภัฎ    กนกทิพยกุล
6/1  
44
    นายสิทธิชัย    ณ ลำพูน
6/1  
45
    นายศุภกฤต    ก๋องคำ
6/3  
46
    นายภัทรภณ    วงค์ฝาย
6/4  
47
    นายธนาธิป    นนท์ตา
6/6  
48
    นายกวินท์    กุมาร
6/6  
49
    นายกตัญญู    บุญถึง
6/5  
50
    นายณภัทร    เดชนิกร
6/5  
51
    นายเฉลิมชัย    คำแก้ว
6/5  
52
    นายธีรัช    ศรีใจ
6/5  
53
    นายกฤตวิทย์    สิงห์ใจธนาภัทร
6/5  
54
    นายกันต์ดนัย    คิดหงัน
6/5  
55
    นายโชคชานนท์    ทูลรัตนไชย
6/5  
56
    นายฐิติกร    สุริยะมล
6/5  
57
    นายนรุตม์    รักษ์คิด
6/5  
58
    นายศรัณย์กร    วิบุลย์พงศ์
6/5  
59
    นายธัญพิสิษฐ์    กฤตาวรกุล
6/4  
60
    นายจิรัชพัท    นันตา
6/1  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 60 คน