โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  จิตอาสา      ระดับชั้น  : ม. 4
ครูที่ปรึกษา : ครูกัญญณัช จิวหานัง   
สถานที่เรียน :  ห้องแนะแนว   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 23:43:55 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    นายณัฐพัชร์    อุตตโม
4/8  
2
    น.ส.ภิรดา    บริสุทธิ์
4/13  
3
    นายตีรณากร    ภู่ทองคำ
4/13  
4
    นายนิติศักย์    ต่อกัน
4/13  
5
    นายกรณ์รัฐภาส    ณัทสุคันธวงศ์
4/13  
6
    น.ส.ภัชธิดา    ปัญญามูล
4/12  
7
    นายบัณฑิต    พลเสน
4/12  
8
    น.ส.เพ็ญไพลิน    สีดาทอง
4/12  
9
    นายกฤติพงศ์    วณีสอน
4/12  
10
    นายจิรพัฒน์    วิริยะพงษ์ศรี
4/11  
11
    นายธานัท    ทองละมัย
4/10  
12
    นายไพรพนา    โสตถิพันธุ์กุล
4/8  
13
    น.ส.วริศรา    โปธิ
4/14  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 13 คน