โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  จิตอาสา      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูภีมณัฏฐรฎาร์ อุชัยวงษ์   
สถานที่เรียน :  ห้องแนะแนว   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 23:42:39 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    ด.ช.ณพิชญ์    วงค์ต๋าคำ
3/3  
2
    ด.ช.ณัฐวีพงษ์    กิจวิจารณ์
3/11  
3
    ด.ช.นราวิชญ์    คำไฝ
3/11  
4
    ด.ช.จิรัฐโชติ    สายทอง
3/10  
5
    ด.ช.ธนกฤต    ทาสา
3/10  
6
    ด.ช.สุรภพ    ชมนิสัย
3/9  
7
    ด.ญ.เพชรชมพู    บุญชี
3/8  
8
    ด.ช.ภูมิรพี    จิระอธิกุล
3/8  
9
    ด.ช.กันติพจน์    มณีรัตนาศักดิ์
3/6  
10
    ด.ช.ธนกร    มีทรัพย์
3/6  
11
    ด.ญ.กุนต์ณัฐชนา    ศิวัชนันทวงษ์
3/5  
12
    ด.ญ.จุฬารัตน์    ตุ่นคำ
3/5  
13
    ด.ช.พัชรวงศ์    กุหลาบบาโต
3/3  
14
    ด.ญ.ปิยธิดา    ดีเจริญสกุล
3/3  
15
    ด.ช.ปัณณวัฒน์    สัมพันธ์กิจ
3/13  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 15 คน