โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  จิตอาสา      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูกุลกัญญณัช มากุล   
สถานที่เรียน :  ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 23:41:57 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    ด.ญ.กนกวรรณ    อินตา
1/3  
2
    ด.ช.ตะวัน    หลิน
1/13  
3
    ด.ญ.พัชรพรรณ    สมณา
1/12  
4
    ด.ช.คณิศร    สุรินทร์
1/10  
5
    ด.ญ.รมย์อัปสร    พูนสวัสดิ์มงคล
1/8  
6
    ด.ญ.จีรณา    ประสงค์เงิน
1/8  
7
    ด.ญ.ทัตพร    ศิรประภา
1/5  
8
    ด.ญ.อนัญญา    มาลิเสน
1/5  
9
    ด.ช.รัฐนันท์    ไชยแก้ว
1/5  
10
    ด.ช.พุฒิพงศ์    มนูณพาณิชย์
1/5  
11
    ด.ญ.กุลอรญา    เครือคำ
1/4  
12
    ด.ช.พชรธรณ์    ยอดวงศ์
1/4  
13
    ด.ช.จิรเวช    ดันทะมิตร
1/4  
14
    ด.ญ.รุจาภา    เป็งกาสิทธิ์
1/4  
15
    ด.ญ.วริศรา    ดัฟฟี่
1/3  
16
    ด.ญ.ณัฐศรัณย์    พยุยงค์
1/3  
17
    ด.ญ.ปาลิตา    จิตรหัสต์ชัย
1/3  
18
    ด.ช.ภูมิเมธัส?    บริบูรณ์?ทรัพย์
1/13  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 18 คน