โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ชุมนุมห้องเรียนสีเขียว อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม Green Leaning Room      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูสุนันท์ สโมสร   
สถานที่เรียน :  ห้อง 413 (ห้องเรียนสีเขียว ชั้น 1อาคาร 4 )    วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 23:41:09 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    ด.ช.ภาณุพัฒน์    จันทร์แก้ว
2/9  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 1 คน