โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  YRC Zero Wase      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูชลธิชา พิกุลวรชัย   
สถานที่เรียน :  ห้องเรียนสีเขียว   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 23:39:06 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    น.ส.ภัสสร    ลิ้มบ่อแก้ว
6/6  
2
    น.ส.วริสา    แก้วก๋องมา
6/6  
3
    น.ส.ธันวพร    ไทยตรง
6/6  
4
    น.ส.ชนัญธิดา    เรือนดี
6/6  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 4 คน