โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ิฺฺฺฺฺBeauty&Healthy      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูนันทิตา รัตนธรรม, ครูสุชาติ รัตนธรรม   
สถานที่เรียน :  อาคารยุพราชรังสรรค์   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 23:38:10 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    น.ส.พัชรีพร    สอนเจริญทรัพย์
6/6  
2
    น.ส.ตะวัน    ศรัทธานนท์
6/12  
3
    น.ส.อารีรัตน์    นนทธรรม
6/12  
4
    น.ส.ดารารัตน์    ภู่รัตน์
6/12  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 4 คน