โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  พัฒนาศักยภาพด้านกฎหมาย      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : นางเกศริน ธรรมขันแข็ง   
สถานที่เรียน :  ึ723   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 23:01:19 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    น.ส.พิณเนตรวลี    ดอนใหญ่
4/5  
2
    น.ส.ศรสวรรค์    สุริยะเดช
4/14  
3
    น.ส.สุรัสวดี    เกษเจริญคุณ
4/14  
4
    น.ส.จิดาภา    มณีวงศ์
4/14  
5
    น.ส.อลิษา    วงศ์เนตร
4/11  
6
    น.ส.แพเพริน    ลุงวิ
4/10  
7
    น.ส.สุรพินทร์    พิเชฐกุลสัมพันธ์
4/10  
8
    นายรัฐชัย    ลือราช
4/10  
9
    น.ส.สรัลพร    สินทรัพย์
4/7  
10
    น.ส.เกตุวลีรัตน์    พิมสาร
4/5  
11
    น.ส.ศมากร    ดวงทรง
4/5  
12
    น.ส.ปาจรีย์    ขัติทะจักร์
5/12  
13
    น.ส.ธิดารัตน์    แปงเจอร์
5/12  
14
    น.ส.สุภาวดี    รังสิยานนท์
5/12  
15
    นายณัฐเดช    บุญมี
5/12  
16
    น.ส.นฤภร    ไชยเวียงแก้ว
5/11  
17
    น.ส.ธนัท    ชีวะพันธ์สมพงษ์
5/3  
18
    น.ส.พิชามญชุ์    แต้มทอง
6/15  
19
    น.ส.กรกต    ชูวิทยากุล
6/12  
20
    น.ส.เอื้อพันธุ์    หาญจิรกานต์
6/12  
21
    น.ส.พิมพิศา    สายประเสริฐ
6/12  
22
    น.ส.รดาลัลน์    เลิศรมยานันท์
6/12  
23
    น.ส.ศศินภา    อนุวงศ์
6/12  
24
    นายกษิดิศ    ณ น่าน
6/12  
25
    นายดลวัฒน์    ปัญญากาบ
6/11  
26
    นายวรโยธิน    สุภากาศ
6/3  
27
    น.ส.เอื้อการย์    ทองสุข
6/15  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 27 คน