โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  เครื่องบินบังคับวิทยุ      ระดับชั้น  : ม. 4,5
ครูที่ปรึกษา : ครูสุรัตน์ กาบทุม   
สถานที่เรียน :  ห้อง 445   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 23:03:35 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    นายชยกร    เร่งเร็ว
4/11  
2
    นายเจษฎา    คำลุน
5/6  
3
    นายปาณัสม์    ปรางค์สมบัติ
5/7  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 3 คน