โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  กิจกรรม Crossword Puzzle มหาสนุก      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูธนิต วงค์ทอง   
สถานที่เรียน :  ห้องพักครูภาษาอังกฤษ อาคาร 226   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 23:03:06 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    นายภพพิพัฒน์    คำปวน
4/1  
2
    นายพลพรรธน์    จุ้ยบำเพ็ญ
4/16  
3
    น.ส.พร้อม    อภิชัย
4/16  
4
    น.ส.สุทธิดา    ทองเปลว
4/15  
5
    นายภูวิช    คำเต๋จ๊ะ
4/15  
6
    นายอุทัคพงศ์    ซัง
4/15  
7
    นายสุประวีณ์    อุดมผล
4/8  
8
    นายธนญชัย    แม่นยำ
4/8  
9
    นายกรินทร์    กุมาร
4/7  
10
    นายบุญฤทธิ์    บุญมา
4/7  
11
    นายปฏิพัทธ์    บุญมี
4/7  
12
    นายธีรดนย์    มาละฟู
4/1  
13
    นายรพีภัทร    กันทอง
4/3  
14
    น.ส.นรีกานต์    รัตนคำพจน์
4/4  
15
    น.ส.หทัยชนก    สุภาวงค์
4/4  
16
    น.ส.ฐิติ?รัตน์    ฉัตร?อริ?ย?วงษ์
4/4  
17
    น.ส.ฐิติ​รัตน์    ฉัตร​อริ​ย​วงษ์
4/4  
18
    นายณัฐนันท์    เทพวรรณ
4/7  
19
    นายอติกานต์    อินทร
4/5  
20
    นายณัฐดนัย    ยงสุวรรณวงศ์
5/4  
21
    น.ส.พริมสิริ    นินทจันทร์
5/4  
22
    นายอินทนนท์    ใจวงค์
5/11  
23
    นายสรอรรจน์    วิริยสกุลกาล
5/12  
24
    นายภาวัต    เปรมเสมานนท์
5/12  
25
    นายอภิรักษ์    ตาลประดิษฐ์
5/5  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน