โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ยุวคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 12      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูปณวรรต บุญตาศานย์ ,ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์   
สถานที่เรียน :  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1012   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 23:02:15 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    ด.ช.ศิรศักดิ์    กันทา
1/4  
2
    ด.ช.ภูริวัฒน์    งามสมหาญ
1/13  
3
    ด.ช.ฐาปณพงษ์    ปัญญาฟู
1/13  
4
    ด.ช.พศิน    แลเชอะ
1/12  
5
    ด.ช.นราวิชญ์    วังสาร
1/10  
6
    ด.ช.ปิติณัฏฐ์    บุญวรณ์
1/10  
7
    ด.ช.กรภัทร์    เพ็งหิรัญ
1/10  
8
    ด.ช.อธิชนม์    คำตั๋น
1/10  
9
    ด.ญ.สิริรัตน์    สีพรรณ์
1/9  
10
    ด.ช.ชาญประวิทย์    พิบูลอาลักษณ์
1/9  
11
    ด.ช.เตชินท์    กำมหาวงศ์
1/9  
12
    ด.ช.ชยกร    วิบุลกิติ์
1/9  
13
    ด.ช.ยินดี    สืบทายาท
1/9  
14
    ด.ช.ณัฐดนัย    เตชาติ
1/5  
15
    ด.ช.จิรณัฏฐ์    กองศรี
2/8  
16
    ด.ช.พีรวิชญ์    วิลัย
2/8  
17
    ด.ช.ภูมิวณิชย์    พิบูลอาลักษณ์
2/8  
18
    ด.ช.ชญานนท์    พรหมชัยยะ
2/8  
19
    ด.ช.ธนกร    ชังปลื้ม
2/8  
20
    ด.ช.บัญญวัต    ฐิติตานนท์
2/8  
21
    ด.ช.พชรพล    รักเสมอวงศ์
2/8  
22
    ด.ช.ธีร์ธวัช    พรมนิมิตร
2/6  
23
    ด.ช.วัชระ    กันนา
2/6  
24
    ด.ช.เตชินท์    พงษ์มุกดา
2/6  
25
    ด.ช.บวรรัช    มณีศร
2/6  
26
    ด.ช.ณัฏฐชัย    ลิมปิสวัสดิ์
2/6  
27
    ด.ช.ณฐภัทร    แสนใจพรม
2/6  
28
    ด.ช.ณัฐวัตร    ศรีวิชัย
2/4  
29
    ด.ช.รัชกฤช    โมจมสิน
3/9  
30
    ด.ช.โภคิน    บุญเรือง
3/9  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 30 คน