โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Connecting Classrooms      ระดับชั้น  : ม. 4
ครูที่ปรึกษา : นางชวัญปวีณ์ สรรสรพิสุทธิ์, นางสาวเกศริน จักรมณี   
สถานที่เรียน :     วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 23:01:53 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 0 คน