โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  เทเบิลเทนนิส(ปิงปอง)      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : วิเชียร มหาพรหม   
สถานที่เรียน :  ใต้ถุนอาคาร12 ข้างห้องฟิตเนส   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 23:01:31 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    นายอนวัช    อะถะ
4/1  
2
    นายสุขพิเชฐ    ธีรวิศาล
4/15  
3
    นายจิรัฎฐ์    จารีวิษฎ์
4/15  
4
    นายสหัสวรรษ    ชาญเวช
4/15  
5
    นายธนวรรธน์    สุวรรธิวงศ์
4/15  
6
    น.ส.ลัฏฐิกา    หอมเดช
4/11  
7
    นายพัทธดนย์    สุวรรณวิกุล
4/11  
8
    น.ส.ฐาณิภา    พิพัฒน์วรพร
4/11  
9
    นายนิติภูมิ    มหาไม้
4/9  
10
    นายพฤทธิพร    มหายศ
4/9  
11
    นายณัฐชนน    คิดหงัน
4/9  
12
    นายชยุตพงศ์    ปัญญาสูง
4/1  
13
    นายวรฤทธิ์    ขันพา
4/5  
14
    นายกฤษณ์พีรัช    นนพัชรพงศ์
4/6  
15
    นายปัณณธร    แสนชมภู
4/7  
16
    นายนัฐพงษ์    กวงแหวน
4/7  
17
    นายธีรภัทร    สุภิมาส
4/7  
18
    นายธนกร    ปวงสมุทร
4/8  
19
    นายธนวัฒน์    พัตรากุล
5/15  
20
    นายวรวัฒน์    หอมนาน
5/15  
21
    นายพชร    ตันวุฒิ
5/15  
22
    นายชิษณุพงศ์    ด้วงกระยอม
5/15  
23
    นายภัทรพี    ทองก้อน
5/10  
24
    นายภูมิฐาน    เลาสยาม
6/12  
25
    นายปุณณวัฎ    คำโชติรส
6/12  
26
    นายถิรวุฒิ    เวชกามา
6/13  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 26 คน