โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  นักศึกษาวิชาทหาร      ระดับชั้น  : ม. 6
ครูที่ปรึกษา : นายทวี ฤทธิเดช   
สถานที่เรียน :     วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 23:00:55 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    นายเจนวิทย์    ท้วมวงษ์
6/2  
2
    นายฉัตรดนัย    ไชยแก้วเมร์
6/10  
3
    นายก้องภพ    ศรีวรรณะ
6/11  
4
    นายณัฏฐ์    ตุลย์วัฒนางกูร
6/11  
5
    นายจิรโชติ    ปามา
6/11  
6
    นายณภัทร    หอศิลป์
6/11  
7
    นายกรินทร์กร    ศักดิ์สุริยา
6/11  
8
    นายจักรกฤษณ์    ฟูวงค์
6/11  
9
    นายกีรติพล    กิตติ
6/12  
10
    นายกิตติพัทธ์    พุทธขันธ์
6/12  
11
    นายกฤษฎ์ชัชพงศ์    สุนทรามงคล
6/14  
12
    นายเจษฎา    การะเกตุ
6/10  
13
    นายกัมปนาท    ชัยมูลฐาน
6/9  
14
    นายญาณวรุฒม์    สุวรรณแพร่
6/2  
15
    นายกิตติศักดิ์    ดาราชูทรัพย์
6/3  
16
    นายณรงค์ชัย    พลพิมพ์
6/3  
17
    นายจิรัฏฐ์    มอยติละ
6/5  
18
    นายชิษณุพงษ์    พงษ์จันโอ
6/6  
19
    นายกฤตัชญ์ภาส    ภาณุดิถีกุล
6/6  
20
    นายฉันทวิชญ์    สอาดล้วน
6/8  
21
    นายณพล    สุขโชติ
6/8  
22
    นายชนุดม    หนักแน่น
6/8  
23
    นายกฤตภัทร์    สมศรี
6/8  
24
    นายชินดนัย    ไชยวงค์
6/16  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 24 คน