โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  นักธุรกิจรุ่นเยาว์      ระดับชั้น  : ม. 4
ครูที่ปรึกษา : ครูมัลลิกา ถิราวัตร   
สถานที่เรียน :     วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 23:00:32 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    นายพชรดนัย    รินแสงปิน
4/4  
2
    นายรัตน์สมันต์    สุขวิวัฒน์พงศ์
4/4  
3
    นายเอกอัมรินทร์    จิตต์มั่น
4/4  
4
    นายชนุตม์    รักษ์คิด
4/4  
5
    น.ส.วิชุลตา    จิระ
4/13  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 5 คน