โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ตะกร้อYRC      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูศุภชาติ   
สถานที่เรียน :  สนามกีฬาเซปักตะกร้อ   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 22:59:58 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    นายกิติพัฒน์    เจริญ?สวรรค์
4/2  
2
    น.ส.ฐานิตา    คงช่วย
4/16  
3
    นายจิตธิพัฒน์    พงดง
4/15  
4
    นายพศวัตติ์    จำปาทอง
4/15  
5
    นายวิวิศน์    อบิเชค กูนิ
4/15  
6
    นายณัฐนันท์    วนพานิช
4/14  
7
    นายนราวิชญ์    จอมมณี
4/13  
8
    น.ส.ไอลดา    บ้านเรือน
4/12  
9
    นายธนพงศ์    เกี๋ยงตาล
4/11  
10
    นายทักษิณ    ปิ่นทองพันธ์
4/4  
11
    นายศุภกร    บำรุงศรี
4/5  
12
    นายชินบัญชร    พัฒนกุลเกียรติ
4/6  
13
    นายวรชน    ลึแฮ
4/7  
14
    นายกัญจน์    หน่อสุวรรณ
4/11  
15
    นายปุณณธิปก    กับเป็ง
4/11  
16
    น.ส.ปราณปริยา    สวนสมัย
5/15  
17
    น.ส.ศิริพร    แก้วแสนซาว
5/15  
18
    น.ส.ปิยธิดา    ปิยะเฮงตระกูล
5/15  
19
    น.ส.จิราภรณ์    บุญก้ำ
5/15  
20
    น.ส.ณิชาปวีณ์    วงศ์สวย
5/10  
21
    น.ส.ธนพร    ตั้งผดุงสุข
5/7  
22
    นายชัยธวัฒน์    แก้วพงค์
5/5  
23
    นายศุภณัฐ    เอี่ยมอ่อน
5/5  
24
    น.ส.กัลยรัตน์    สุรินทร์ต๊ะ
5/4  
25
    นายจ๋ามเมือง    นายโทะ
6/11  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน