โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Roborobot      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูเสกสรร สรรสรพิสัทธิ์   
สถานที่เรียน :  ห้อง Fabrication Lab   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 22:59:37 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    นายพุฒิพงศ์    ชุติพงศ์วาณิชย์
4/1  
2
    น.ส.ญาณวดี    ศรีสล้าง
4/1  
3
    น.ส.ดลยา    บุญปั๋น
4/6  
4
    น.ส.ชลลดา    เบญจชลสิทธิ์
4/6  
5
    น.ส.พรกนก    ทองเหลืองดี
6/15  
6
    น.ส.สิริภาดา    ภาณุรัชตะผานิช
6/15  
7
    น.ส.พัชณีนุช    รัตนแสง
6/11  
8
    น.ส.ศศิประภา    ตรรกทวีผล
6/11  
9
    น.ส.ศศิธร    ยี่ตันศรี
6/11  
10
    นายปรัตถกร    นักกรองดี
6/5  
11
    น.ส.อภิสรา    วิรัตน์เกษ
6/15  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 11 คน