โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ยุพราชศิลปิน      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : นายณัฐพล​ นันโท   
สถานที่เรียน :  อาคาร​ 6   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 22:26:32 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    น.ส.ดากานดา    พูลผล
4/11  
2
    น.ส.อัญชลี?    พุทธ?โค
4/15  
3
    น.ส.ปรัชญาภา    ทรัพย์มี
4/14  
4
    น.ส.ธนาพร    คิดปราโมทย์
4/12  
5
    น.ส.สตรีรัตน์    แสวงผล
4/12  
6
    น.ส.วนภรณ์    คีรีต๊ะ
4/12  
7
    น.ส.กาญจนา    กมล
4/12  
8
    น.ส.อธิชา    ธาดาสุรเวทย์
4/12  
9
    น.ส.ลลนา    ทันตะละ
4/12  
10
    น.ส.ทิพธัญญา    กุลาตี
4/12  
11
    น.ส.ภัทรวดี    พรมพิลา
4/12  
12
    น.ส.ปรางฉัตร    อินทะศักดิ์
5/15  
13
    นายทิชานนท์    หงษ์ประเสริฐ
6/14  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 13 คน