โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  นักอ่าน      ระดับชั้น  : ม. 3
ครูที่ปรึกษา : นางอำพรรณ ใจแน่น   
สถานที่เรียน :  ห้องสมุด   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 22:30:37 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    ด.ช.คมชาญ    กุลสุวรรณ์
3/9  
2
    ด.ญ.อภิญญา    อินปั๋น
3/13  
3
    ด.ญ.วิกานดา    จงทวีไพโรจน์
3/13  
4
    ด.ญ.กชพร    สิงห์คำ
3/13  
5
    ด.ญ.ปุณณศิรินทร์    กาวิโล
3/13  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 5 คน