โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Learn English with TikTok      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูกรรณิกา เกตุบุญเรือง   
สถานที่เรียน :  อาคาร 3   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 22:30:00 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    นายดนุนันท์    โพธิ์มาตร
4/11  
2
    น.ส.ภัทรวดี    แสงคง
4/14  
3
    น.ส.ณัฎฐิกา    โนจา
4/14  
4
    น.ส.พรจิรา    ไชยพูน
4/16  
5
    น.ส.สุพิชฌาย์    พีรจิตวรกุล
5/14  
6
    น.ส.กุลวดี    ลุงออ
5/14  
7
    น.ส.นาษิมา    วังษา
5/12  
8
    น.ส.ธัญชนก    หมื่นคำ
5/12  
9
    น.ส.ต้นข้าว    แซ่อึ้ง
5/12  
10
    นายปฏิภาณ    จันทร์สาม
5/12  
11
    นายสุวันยะกิตต์    ไชยราช
5/12  
12
    น.ส.สุภาพร    อัมพรวิจิตร
5/12  
13
    น.ส.ณัชชานันท์    มังกรณ์
5/10  
14
    น.ส.สุชัญสินี    ตนสิงห์
5/10  
15
    น.ส.วรันธร    ลุนละวัน
5/10  
16
    น.ส.วิยะดา    เกิ้งรัมย์
6/4  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 16 คน