โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ภาษาฝรั่งเศสพาเพลิน      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูไพริน นันทะเสน, ครูสุวัฒน์ บุญเคลือบ+   
สถานที่เรียน :  ห้องศูนย์ภาษาฝรั่งเศส 236   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 22:28:15 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    นายหิรัณย์    พิมพ์นาวี
4/6  
2
    น.ส.แผ่นพร    เชี่ยวพละกุลชน
4/13  
3
    น.ส.ปาริฉัตร    หมวกสูงเนิน
4/13  
4
    น.ส.ภาษิตา    คำยนต์
4/13  
5
    น.ส.นิราภร    คำมณีเลิศ
4/13  
6
    น.ส.นริศษา    ซิบะ
4/13  
7
    น.ส.ภัณฑิลา    จำภูวรรณ
4/13  
8
    น.ส.ศรีรัตน์    สวนหมาก
4/13  
9
    น.ส.จิตวรรณ    จองแหลง
4/13  
10
    น.ส.อรไท    บูรณชัย
4/13  
11
    น.ส.ชญาดา    ปัญญาเมืองใจ
4/13  
12
    น.ส.ภัทรสรณ์    คำแปง
4/13  
13
    น.ส.ภทรพรรณ    บุญเกตุ
4/13  
14
    น.ส.ปิ่นมนัส    เจริญศรีคีรีชัย
4/13  
15
    น.ส.วรัชยา    สมณา
4/13  
16
    น.ส.ลักษณาพร    ยานะโส
5/13  
17
    น.ส.พรสิรินทร์    ประพาน
5/13  
18
    น.ส.ชลธิชา    ทองหล่อ
5/13  
19
    น.ส.จุฑารัตน์    ปัญญาทะ
5/13  
20
    น.ส.เขมิสรา    ผาภูมิ
5/13  
21
    นายภานุวัฒน์    สงคราม
5/16  
22
    น.ส.กรกรานต์    นาทอง
5/16  
23
    นายพีรพงษ์    เตชะ
5/13  
24
    น.ส.ชฎาพร    วรรณะ
5/13  
25
    น.ส.จิรากาญจน์    สุภาอินทร์
5/13  
26
    น.ส.อัยนาอ์    แม่ปุน
5/13  
27
    นายกันตินันท์    เตชะลือ
5/13  
28
    น.ส.ณัฏฐฤทัย    มีแก้ว
5/13  
29
    นายนันทพัทธ์    ปั้นประณต
5/13  
30
    น.ส.วิชญาดา    บุษดี
5/13  
31
    น.ส.ศิริโสภา    คำกันทา
5/13  
32
    นายธนากร    โพธิคำมา
6/13  
33
    น.ส.ณัฐนรี    รัตนคีรี
6/13  
34
    นายจักรพัฒน์    พุดหน่อย
6/13  
35
    น.ส.ปรินทร์ปินัท    เชิดชูชวลิต
6/13  
36
    น.ส.ญาณิศา    มูลลา
6/13  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 36 คน