โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ดนตรีไทย-พื้นเมือง      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูเศวต รัตนเจริญมิตร   
สถานที่เรียน :  ห้องดนตรีไทย ชั้น 2 อาคาร6 (ตึกพัชระ)   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 22:27:40 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    น.ส.พลอยจินดาเพชร    เสือมาพะเนา
4/1  
2
    น.ส.ศิริวิภา    สมไหว
4/1  
3
    น.ส.จิรัชญา    ถวาย
4/6  
4
    นายณราวุฒิ    พรมขันธ์
4/11  
5
    น.ส.มุทิตา    อาจหาญ
4/15  
6
    นายรัฐวัฒน์    ภิญโญขวัญ
4/16  
7
    นายมงคล    เสาร์หมื่น
5/15  
8
    น.ส.พอเพียง    จองปุ๊ก
5/14  
9
    น.ส.อังศุมาลิน    พันธ์ผง
5/13  
10
    น.ส.โยธกาญจน์    ทะนันไชย
5/11  
11
    น.ส.ธนพิชชา    กรีธาพล
6/3  
12
    น.ส.ภูฟ้า    คุณยศยิ่ง
6/11  
13
    น.ส.ฐิติชญา    ไชยเวช
6/15  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 13 คน