โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ดนตรีไทย-พื้นเมือง      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูเศวต รัตนเจริญมิตร   
สถานที่เรียน :  ห้องดนตรีไทย ชั้น 2 อาคาร6 (ตึกพัชระ)   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 22:27:06 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    ด.ญ.พิชญาภัค    คำตุ้ย
1/1  
2
    ด.ช.รัชฎากรณ์    จักรปัญญา
1/3  
3
    ด.ช.เตชินท์    มาลีเศษ
1/4  
4
    ด.ญ.ณชวัล    คำพุทธ
1/5  
5
    ด.ญ.ชนาภัทร    พรมใจมา
2/4  
6
    ด.ช.พงศพัตน์    ซ่ามยอง
3/5  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 6 คน