โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ํYRC Go Green เยาวชนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูจิตรัตน์ดา   
สถานที่เรียน :  ห้องเรียนสีเขียว   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 22:25:57 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    นายศุภกิตติ์    กองแก้ว
4/2  
2
    น.ส.สานฝัน    จันทร์สกุล
4/9  
3
    น.ส.ทิตติยา    การักษ์
4/9  
4
    นายพีรภัส    ปิงใจ
4/10  
5
    นายรัชชานนท์    ถิ่นไกล
4/10  
6
    น.ส.เเอนณิชา    ลาดจันต๊ะ
4/11  
7
    น.ส.ถลัชนันทร์    โนคำ
4/11  
8
    น.ส.ภัทรลดา    ตุ้ยงาม
4/11  
9
    น.ส.นิติพัฒน์    สงวนมณีโชติ
4/15  
10
    น.ส.ณัฎฐ์ชนก    โฉมศิริ
4/15  
11
    นายวรธน    วรรธนะวาสิน
4/16  
12
    น.ส.ฐิตินันท์    ปันดี
4/9  
13
    น.ส.ชลพรรษา    เหล่าพุธทา
4/9  
14
    น.ส.ณัฏฐณิชา    เมืองใจ
4/9  
15
    นายภานุรุจ    อิ่นแก้ว
4/2  
16
    น.ส.ศุภานัน    เขียวดวง
4/3  
17
    นายกฤตินานนท์    บุญฉลาด
4/4  
18
    นายโชคช์    องค์ศิริวิทยา
4/8  
19
    นายกิตติศักดิ์    ทรงพูล
4/9  
20
    น.ส.ธนพร    ใจเงิน
4/9  
21
    นายบูรพัฒน์    ถาอินทร์
4/9  
22
    นายปัณณวิชญ์    สิงห์ต๊ะ
4/9  
23
    น.ส.สุชญา    เซี่ยงวงษ์
4/9  
24
    น.ส.ณัฐณิชา    ฤทัยสวรรค์
4/9  
25
    น.ส.ฮุสนา    บินต่วน
5/4  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน