โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  วัฒนธรรมเอเชียตะวันออก      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูจินตรา ร่มโพธิ์   
สถานที่เรียน :  724   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 22:25:23 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    ด.ช.กฤษณ์พีรัช    จิณณ์ศรีเกตุ
1/3  
2
    ด.ญ.กัญณรัศศ์    จอมสืบ
1/10  
3
    ด.ญ.พงศ์ภรณ์    ไชยปัญญา
1/10  
4
    ด.ช.พชราวุธ    เมืองมา
1/12  
5
    ด.ช.ณัฏฐกานท์    รานา
1/12  
6
    ด.ช.ชยากุล    ชุ่มใจศรี
1/12  
7
    ด.ช.รัฐภูมิ    ศิรินาม
1/13  
8
    ด.ญ.จิรัชยาภรณ์    ยันต์วิเศษ
1/13  
9
    ด.ช.สุวิจักขณ์    สะเภาคำ
1/13  
10
    ด.ญ.ธัญพิชชา    หอมศิริกมล
1/10  
11
    ด.ช.วีรวิชญ์    สงค์ประเสริฐ
1/9  
12
    ด.ญ.ชนัญธิดา    ก๋องคำ
1/6  
13
    ด.ญ.ปวิชญาดา    ปิงใจ
1/7  
14
    ด.ญ.สุทิศา    เกื้อคีรี
1/7  
15
    ด.ญ.ฐิตาภา    จั่นเพชร
1/7  
16
    ด.ญ.กมลนัทธ์    มูลหล้า
1/7  
17
    ด.ญ.มุกตะวัน    เจนชัย
1/7  
18
    ด.ญ.กชสรณ์    ชมสุนทร
1/8  
19
    ด.ญ.ภูษณิศา    แดงเล็ก
1/8  
20
    ด.ญ.กนกวรรณ    สีโยยอด
2/4  
21
    ด.ช.นวดล    บุญจันทร์ต๊ะ
2/10  
22
    ด.ญ.ฉันท์ชนิต    ปานแสง
2/13  
23
    ด.ญ.กฤตยา    พรหมจักร์
2/13  
24
    ด.ญ.จรินทร    แท่นมณี
3/6  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 24 คน