โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ภาพสวยด้วย Canva      ระดับชั้น  : ม. 4,5
ครูที่ปรึกษา : รสสุคนธ์ เมืองเมฆ   
สถานที่เรียน :  1204   วันที่ 19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 12:17:05 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    นายพีรรพี    จันทร์ชัยศรี
4/1  
2
    นายอชิรเทพ    คุณยศยิ่ง
4/15  
3
    นายพสิษฐ์    จรัสรัตนมงคล
4/15  
4
    นายทวีชัย    หงษ์พักตร์
4/15  
5
    นายสรรพสิน    ศรีกุณะ
4/10  
6
    นายศิลา    เสนาพงษ์
4/10  
7
    นายกฤตภาส    สุพรรณกุล
4/6  
8
    นายณัฏฐนันธ์    พุฒพนาทรัพย์
4/6  
9
    นายทัตพงษ์    ศรีไว
4/1  
10
    นายรัชพล    วุฒิรัตน์
4/1  
11
    นายณัฐเกียรติ    ป้อมเป็ง
4/1  
12
    นายพรรณพนัช    ไชยสาร
4/1  
13
    น.ส.นริศรา    คล้ายวงศ์
5/11  
14
    น.ส.ณัฐณิชา    ปันทสกุลชัย
5/11  
15
    น.ส.ญาณิณ    ปินตา
5/11  
16
    น.ส.ภคพร    อุตระแจ้
5/11  
17
    น.ส.รัชดาภรณ์    ชัยชมภู
5/11  
18
    นายภัทรวัจน์    มโนธรรม
5/11  
19
    น.ส.จิณณ์จุฑา    ราชนวม
5/3  
20
    น.ส.นิรินธนา    ทาอวน
5/3  
21
    นายชญาณภัทร    สกุลศิลปกร
5/15  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 21 คน