โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  อ่านปันสุข      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูกุลกัญญณัช มากุล, ครูฐิติวัลคุ์ กัมพลาวลี    
สถานที่เรียน :  ห้องสมุด อาคาร 9 ชั้น 2    วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 22:24:47 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    ด.ญ.Candy    Chen
1/1  
2
    ด.ช.ภูภิภัช    กำแพงคำ
1/13  
3
    ด.ช.วรวิทย์    จินะทอง
1/13  
4
    ด.ช.ปิยวัฒน์    วงศ์ชาลี
1/12  
5
    ด.ช.ณัฐนันท์    ทาอินต๊ะ
1/11  
6
    ด.ญ.สิริฐิติยา    ศรีดารัตน์
1/11  
7
    ด.ญ.ฐิติรัตน์    พรมจันทร์
1/8  
8
    ด.ญ.พลอยใจ    ศิระชัยศักดิ์
1/8  
9
    ด.ญ.ตวงพร    จุมาลี
1/8  
10
    ด.ญ.ภัทราพร    คำเดช
1/3  
11
    ด.ญ.เบ็ญจลักษณ์    ใจตา
1/3  
12
    ด.ญ.ชัญญา    ธนทรัพย์สิริกุล
1/3  
13
    ด.ญ.ฟ้าใส    แสนบุญศรี
2/12  
14
    ด.ช.สิรดนัย    คำไชย
2/12  
15
    ด.ช.ธีรเมธ    อินเป็ง
2/12  
16
    ด.ช.ธัญยธรณ์    ละลี
2/5  
17
    ด.ช.ภูมิปกรณ์    วงศ์ภาคำ
2/5  
18
    ด.ช.พงศ์ปณต    เผือกมัน
2/5  
19
    ด.ช.พงษ์อนันต์    มิตรมโนชัย
2/5  
20
    ด.ช.คณิติน    จิกยอง
2/5  
21
    ด.ช.ชินภัทร    ชุ่มใจ
2/5  
22
    ด.ญ.ชฎากรณ์    ธรรมชาติ
2/12  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 22 คน