โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  บรรณารักษ์อาสา      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : คุณครูวรมงคล ภาพพริ้ง, นางสาววลัยลักษณ์ จันทรัตน์, นายพงศ์พิทย์ จิตแจ้ง   
สถานที่เรียน :  ห้องสมุด อาคาร 9 ชั้น 2    วันที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 00:58:55 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    นายต้นรัก    เหมืองหม้อ
4/8  
2
    นายรชต    เก่งกล้า
4/12  
3
    นายธเณศร์    เห็มบุรุษ
4/16  
4
    น.ส.สุริสา    อินทะสิน
6/4  
5
    น.ส.จีรภิญญา    ทรัพย์ประชา
6/4  
6
    น.ส.กัลยาพรรณ    เรือนโย
6/5  
7
    น.ส.พีรดา    กันทา
6/5  
8
    น.ส.ณัฏฐกมล    ธรรมภักดี
6/14  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 8 คน