โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ยุวบรรณารักษ์      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : คุณครูวรมงคล ภาพพริ้ง, นางสาววลัยลักษณ์ จันทรัตน์, นายพงศ์พิทย์ จิตแจ้ง   
สถานที่เรียน :  ห้องสมุด อาคาร 9 ชั้น 2   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 21:57:25 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    ด.ญ.อนรรฆณัฏฐา    มูลแก้ว
1/3  
2
    ด.ญ.นภัสวรรณ    สบบง
1/13  
3
    ด.ญ.ชิดดวงใจ    วังทะพันธ์
1/13  
4
    ด.ญ.วิมุตติญา    เดือนฉาย
1/13  
5
    ด.ญ.ธีรมนต์    สารยศ
1/13  
6
    ด.ญ.กวินตรา    นนทพายัพ
1/13  
7
    ด.ญ.พิมพ์ชนก    สามพญา
1/13  
8
    ด.ญ.กรณิศ    ปาเป็ง
1/13  
9
    ด.ญ.อริสรา    บุตรต๊ะ
1/13  
10
    ด.ญ.โสรยา    ลำสอนจิตต์
1/14  
11
    ด.ช.ศรัณย์พัทธ์    ประกาศิตสีมา
1/14  
12
    ด.ญ.ชิโนรส    ชินสนธิกุล
1/14  
13
    ด.ญ.ชมพูนุช    เชิดชู
1/14  
14
    ด.ญ.ณัฐวศา    งามสมมนต์
1/13  
15
    ด.ญ.ธนวรรณ    สุภาชาติ
1/13  
16
    ด.ญ.มนสิชา    พรมลา
1/13  
17
    ด.ญ.รุ่งธิดา    สุขใจ
1/3  
18
    ด.ช.สิปปกร    รัตนวรรณ์
1/5  
19
    ด.ญ.กัญญานัฐ    เด่นรุ้ง
1/6  
20
    ด.ญ.นพวรรณ    ไชย?วงษ์
1/6  
21
    ด.ญ.ณัฐธิดา    รัตนตรัย
1/6  
22
    ด.ญ.ณัฐษิกา    สพานแก้ว
1/6  
23
    ด.ช.กรวิชญ์    บุญธิ
1/10  
24
    ด.ช.ณัฐชนน    หล้าใจ
1/11  
25
    ด.ช.ศักดาบดินทร์    นนธิ
1/11  
26
    ด.ญ.กมลชนก    วิริยา
1/11  
27
    ด.ช.ภัทร์ภณ    ตามา
1/11  
28
    ด.ช.ฐิติวุฒิ    โปร่งสระ
1/12  
29
    ด.ญ.ปริญ    พบประเสริฐ
2/9  
30
    ด.ญ.ไพลิน    วังนิยม
3/3  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 30 คน