โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ชุมนุมอาเซียน      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูสุภารัตน์ คากิซากิ , ครูกุลชาติ ชัยมงคล   
สถานที่เรียน :  ศูนย์อาเซียนศึกษา อาคารเรือนแก้ว   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 21:56:44 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    นายนน    จินดาศิลป์
4/6  
2
    น.ส.พิชญ์สินี    ชื่นสันติสุข
5/16  
3
    น.ส.กมนนัทธ์    พงษ์สุวรรณ
5/16  
4
    น.ส.ปิติกานต์    ใจเรือน
5/16  
5
    น.ส.แคสสิดี้    เหลียง
5/16  
6
    นายภูเมศ    ท้าวใจ
5/7  
7
    น.ส.ภัทรนันท์    สิริโชติสกุล
5/7  
8
    น.ส.ปิยนุช    ย้อยยด
5/7  
9
    น.ส.พวงผกา    หล้าคำมูล
5/7  
10
    น.ส.สายไหม    ไชยคำหล้า
5/7  
11
    นายสิรภพ    วังมูล
5/5  
12
    น.ส.รัตนมินทร์    สายสนิท
6/13  
13
    น.ส.สรวงสุดา    เก๊ะนิลา
6/13  
14
    น.ส.จันทิรา    จอมแสง
6/13  
15
    น.ส.ชนม์นิภา    บุญหมื่น
6/13  
16
    น.ส.ปวริศร    เม็งมอญ
6/13  
17
    น.ส.ธัญญาพร    เทียนชัยพนา
6/13  
18
    นายกวินรัฐ    สิทธิศักดิ์
6/13  
19
    น.ส.ณัฐริญา    จิตมโนวรรณ
6/3  
20
    น.ส.ธิดารัตน์    สมพมิตร
6/3  
21
    น.ส.พิมพ์ลภัส    ศรีธิวัฒน์
6/3  
22
    น.ส.พรชนก    พรโสภิณ
6/3  
23
    น.ส.ชญาน์นันท์    เครือทนุ
6/3  
24
    น.ส.ปาลิตา    บุญศิริ
6/3  
25
    นายสิรวิชญ์    จริยา
6/13  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน