โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Easy Physics      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูลลนา ใหลเจริญ , ครูสายใย ไชยวัณณ์   
สถานที่เรียน :  อาคาร 4   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 21:55:21 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    น.ส.วัสสา    วงศ์แก้วเขียว
4/1  
2
    น.ส.วรินทร    สมณะช้างเผือก
4/5  
3
    น.ส.ญาณิศา    อุ้ยฟูใจ
4/5  
4
    นายภาดา    เจริญทรัพย์
4/7  
5
    น.ส.พันธุ์ทิพย์    สิริภูริภัค
4/9  
6
    น.ส.สุภารัตน์    เผือกพันธ์
4/9  
7
    นายธนวัต    พลหาญ
5/4  
8
    นายเจษฎา    ไหวยะ
5/4  
9
    น.ส.ใหม่    รวงทอง
5/4  
10
    นายปรัชญา    ดุจจานุทัศน์
6/3  
11
    นายณัฎฐกานต์    สิทธิวิเศษ
6/3  
12
    นายแทนกานต์    คลังมาเจริญ
6/6  
13
    นายศตายุ    ไพรจรุงสิทธิ์
6/6  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 13 คน