โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  First Aid YRC (งานอนามัยโรงเรียน)      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : นายสิทธิ์วิศรุฒ พยุหมนตรี   
สถานที่เรียน :  เรือนพยาบาล   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 21:54:37 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    น.ส.ศศิวิมล    ไชยประภา
5/1  
2
    น.ส.มนปริยา    แสนหาญ
5/7  
3
    น.ส.นันทกานต์    ตานะเป็ง
5/7  
4
    น.ส.ฐานิตตาภา    นักปราชญ์
5/7  
5
    น.ส.นรีกานต์    พจนเสนี
5/7  
6
    น.ส.ปิยนุช    แก้วคำ
5/9  
7
    น.ส.อภิชญา    ปัญญา
5/9  
8
    น.ส.ภัทราภรณ์    เฟืองย้อย
5/9  
9
    น.ส.กฤษฏิ์จิรัฎฐ์    ทุนกิจใจ
5/9  
10
    น.ส.ชนกนันท์    ใจกล้า
5/10  
11
    น.ส.จิณณ์ณิตา    อภิณหวัฒน์
5/6  
12
    น.ส.จิญชยา    เครือจันทร์
5/6  
13
    น.ส.ณัฐวดี    พิละกัญทา
5/1  
14
    น.ส.ศุภิสรา    พรหมวิจิต
5/1  
15
    น.ส.พิชชาพร    แก้วมะลิวงค์
5/6  
16
    น.ส.มนต์สิชา    ไชยวงศ์
5/6  
17
    น.ส.ญาณัจฉรา    รุจนรงศ์
5/6  
18
    น.ส.อทิตา    จุมภูวัน
5/6  
19
    น.ส.กัญญ์ณพัชญ์    ธัมมนิยามตา
5/6  
20
    น.ส.กัญชนิกานต์    เหมยกาศ
5/6  
21
    น.ส.ญาณิศา    ธรรมานุพัฒน์
5/6  
22
    น.ส.ธนพร    วัฒนกสิกิจ
6/6  
23
    น.ส.พรธีรา    เสนาศรี
6/6  
24
    น.ส.กิติยาภรณ์    ใคร้บุญ
6/6  
25
    น.ส.กาญชนก    ปงธิยา
6/6  
26
    น.ส.นูรียะฮ์    แสดดิค
6/11  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 26 คน