โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Chemistry Diary      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : คุณครูศุภรา ถาอินทร์   
สถานที่เรียน :  อาคาร 4   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 21:53:52 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    นายอธิษฐ์    เทียนชัยสิริกุล
4/2  
2
    น.ส.ณัฐณิชา    รัตนตรัย
4/5  
3
    น.ส.ชัญญาภัค    คำภิระ
4/5  
4
    น.ส.ชนกนันท์    แท่นดี
4/9  
5
    นายณิติธาร    บรรทา
4/11  
6
    น.ส.วนัชพร    เชียงแขก
5/7  
7
    น.ส.ปพิชญ์ชญา    จะงาม
5/7  
8
    น.ส.ธนพรพรรณ    คำภีระ
5/7  
9
    น.ส.ชนิดาภา    ปินไชย
5/7  
10
    น.ส.ธนภรณ์    อุปละ
5/7  
11
    น.ส.ทิพวรินท์    สีห์วรางกูร
5/7  
12
    น.ส.สุชัญสินี    กันทะ
5/7  
13
    น.ส.แพรวา    เร่งเหิม
6/7  
14
    น.ส.กชามาส    สายสุริยะ
6/7  
15
    น.ส.ธนฉัตร    พิมมะทา
6/7  
16
    น.ส.ธวัลรัตน์    ถาธัญ
6/7  
17
    น.ส.พิมพ์พิศุทธิ์    มูลเต๋จ๊ะ
6/7  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 17 คน