โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  นักลงทุนรุ่นเยาว์      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : วรวัฒน์ ธรรมวงศ์   
สถานที่เรียน :  ห้อง 445   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 21:52:01 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    นายกันต์ธีร์    ดวงมณี
4/1  
2
    น.ส.มาย    คิโดะ
4/15  
3
    น.ส.สาธิตา    ทาบุรี
4/15  
4
    น.ส.ณัฎฐริณีย์    ชัยบุตร
4/15  
5
    นายพีรพัฒน์    จูใจหาญ
4/6  
6
    นายจักรภัทร    จิระยั่งยืน
4/5  
7
    นายทีปกร    จิระพาณิชย์
4/4  
8
    น.ส.ชวัลภร    วิภาพรรณ
4/2  
9
    น.ส.จุฑารัตน์    เพียรพิเศษ
4/1  
10
    นายศิวเสกข์    ใจอินสม
6/12  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 10 คน